Banka
: GARANTİ Banka
: YAPI KREDİ BANKASI Banka               : İŞ BANKASI
Şube : Hürriyet Şube : Hürriyet Şube : Buttim
Şube Kodu : 667 Şube Kodu : 584 Şube Kodu : 2214
Hesap No : 6299588 Hesap No : 49186082 Hesap No : 0180560
IBAN TL : TR80 0006 2000 6670 0006 2995 88 IBAN TL : TR97 0006 7010 0000 0049 1860 82 IBAN TL : TR78 0006 4000 0012 2140 1805 60
Hesap Sahibi  : Ertan Özgür Hesap Sahibi : Ertan Özgür Hesap Sahibi
: Ertan Özgür